Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia | kuchynskeodpady.sk

Povinnosti

Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia

Povinnosťou každého prevádzkovateľa kuchyne je si zabezpečiť podľa platnej legislatívy separovanie kuchynského odpadu uvedeného vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod kódom 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 platí  zákaz skrmovania hospodárskych zvierat kuchynským odpadom. Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.

Čo je kuchynský odpad ?

Kuchynský odpad je potravinový odpad, ktorý vzniká v reštauračnom odvetví, resp. všade, kde sa pripravujú pokrmy. Sú to najmä nespracované zvyšky surovín, ktoré vznikajú pri príprave jedál (šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, nevyužiteľné časti živočíšneho pôvodu a iné). Taktiež neskonzumované zvyšky pokrmov, laicky povedané „pomyje“, potraviny po dátume spotreby, po lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Odpad

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 401 | info@espik.sk

espik dodavka

Povinnosti prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia

- Zabezpečiť triedenie a vývoz odpadu zaradeného v katalógu odpadov pod názvom – Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO). Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy je tento druh odpadu pod názvom – Vedľajšie živočíšne produkty, materiál kategórie 3/kuchynský odpad.

- Odovzdávať kuchynský odpad len firme, ktorá má na to príslušné oprávnenia, rozhodnutia v rámci životného prostredia a štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

- Viesť si a uchovávať evidenciu odpadov na príslušných dokumentoch stanovených podľa platnej legislatívy.

- Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti odovzdávať ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Viac na www.espik.sk/evidencia-odpadov

VIAC AKO 0 ZÁKAZNÍKOV SA NEMÔŽE MÝLIŤ !

OVERTE SI KVALITU NAŠICH SLUŽIEB A PRIDAJTE SA DO KLUBU SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Podľa čoho si vybrať správnu zberovú spoločnosť ? Štandard služieb.

1. Čisté a označené zberné nádoby podľa potrieb prevádzky

Zberná nádoba by mala mať objem 30 až 60 l (podľa potrieb prevádzky) so širokým hrdlom pre ľahšiu manipuláciu pri vkladaní a vylievaní kuchynského odpadu (podľa potrieb prevádzky), tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou alebo ľahko uzatvárateľné. Nádoby označené nálepkou pre kuchynský odpad, čisté nádoby zodpovedajúce pravidelnej sanitácií.

2. Bezplatné zapožičanie zberných nádob na kuchynský odpad

Štandardne sa zberné nádoby poskytujú bezplatne, avšak niektoré spoločností majú spracovanú nižšiu cenu pri odvoze odpadu, ale v rámci dodatku si účtujú zapožičanie zberných nádob.

3. Pravidelný odvoz kuchynského odpadu podľa dohodnutej frekvencie

Pri podpisovaní zmluvy je potrebné stanoviť presnú frekvenciu odvozu kuchynského odpadu a počty zberných nádob. Najčastejšie sa využíva odvoz odpadu 1x týždenne. Avšak je potrebné brať do úvahy, že biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad podlieha rozkladu, pričom v letných mesiacoch môže v zbernej nádobe kysnúť a vytvárať nepríjemný zápach. V takomto prípade úrad verejného zdravotníctva nemusí danú frekvenciu akceptovať.

4. Odber kuchynského odpadu a jeho potvrdenie

Každý odber kuchynského odpadu by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý obsahuje katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania s odpadom, identifikačné údaje spoločnosti, ktorá daný odpad prevzala, ŠPZ automobilu, dátum prevzatia a podpis. Zberný doklad slúži ako podklad reálneho odovzdania BRKO odpadu a taktiež ako podklad pri vyplňovaní evidenčných listov a ročného ohlásenia o vzniku a nakladaní s daným odpadom.

5. Príslušné povolenia, rozhodnutia v rámci nakladania s kuchynským odpadom

Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb je potrebné si overiť, či daná firma má príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou.

6. Zhodnotenie, likvidácia odpadu

Firma by sa mala preukázať, akým spôsobom kuchynský odpad likviduje alebo zhodnocuje. Taktiež je potrebné preukázať sa príslušným kódom v rámci manipulácie s kuchynským odpadom. V prípade, keď firma funguje ako prostredník len v rámci zberu a skladovania, musí preukázať, kde biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad končí a kto je jeho koncový spracovateľ.

7. Evidencia odpadu, evidenčné listy, ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

Pôvodca kuchynského odpadu je zo zákona povinný viesť si evidenciu odpadu na evidenčných listoch a zároveň je povinný odovzdať ročné ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom do konca februára, a to za predchádzajúce ročné obdobie okresnému úradu životného prostredia.

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Zberné nádoby a vývoz odpadu zabezpečíme my!

+421 950 401 401 | info@espik.sk

Kontaktujte nás

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Kde všade pôsobíme a zabezpečujeme naše služby pri vývoze kuchynského odpadu?

V každom rohu Slovenska.