Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia | kuchynskeodpady.sk

Povinnosti

Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia

Povinnosťou každého prevádzkovateľa kuchyne je zabezpečiť si podľa platnej legislatívy separovanie kuchynského odpadu uvedeného vo výhláške  Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod kódom 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 platí  zákaz skrmovania hospodárskych zvierat kuchynským odpadom. Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.

Čo je kuchynský odpad ?

Kuchynský odpad je potravinový odpad vrátane použitých olejov a tukov ktorý vzniká v reštauračnom odvetví rsp. všade kde sa pripravuje pokrmy. - nespracované zostatky surovín ktoré vznikajú pri príprave jedál ( šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, nevyužiteľné časti živočíšneho pôvodu .....) - neskonzumované zostatky pokrmov laicky povedané pomyje - použité jedlé oleje a tuky -  potraviny po  dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Odpad

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 402 | info@espik.sk

espik dodavka

Povinnosti prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia

- zabezpečiť triedenie a vývoz odpadu zaradeného v katalógu odpadov pod názvom – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (BRKO), podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy pod názvom vedľajšie živočíšne produkt materiál kategórie 3 kuchynský odpad.

- odovzdávať kuchynský odpad len firme ktorá má na to príslušné oprávnenia, rozhodnutia v rámci životného prostredia a štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

- viesť si a uchovávať evidenciu odpadov na príslušný dokumentoch stanovených podľa legislatívy.

- Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti odovzdávať ročné ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom a obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Viac na www.evidenciaodpadov.sk

VIAC AKO 0 ZÁKAZNÍKOV SA NEMÔŽE MÝLIŤ !

OVERTE SI KVALITU NAŠÍCH SLUŽIEB A PRIDAJTE SA DO KLUBU SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Podľa čoho si vybrať správnu zberovú spoločnosť ? Štandard služieb.

1. Čisté a označené zberné nádoby podľa potrieb prevádzky

Zberná nádoby by mala byť o objeme 30 až 60 L (samozrejme podľa potreby prevádzky) s širokým hrdlom pre ľahšiu manipuláciu pri vkladaní a vylievaní kuchynského odpadu (samozrejme podľa potreby prevádzky), tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou, alebo ľahko uzatvárateľné. Nádoby označené nálepkou pre kuchynský odpad, čisté nádoby zodpovedajúce pravidelnej sanitácií.

2. Bezplatné zapožičanie zberných nádob na kuchynský odpad

Štandardne sa zberné nádoby poskytujú bezplatne, avšak niektoré spoločností majú spracovanú nižšiu cenu pri odvoze odpadu, kde v rámci dodatku si účtujú zapožičanie zberných nádob.

3. Pravidelný odvoz kuchynského odpadu podľa dohodnutej frekvencie

Pri podpisovaní zmluvy je potrebné si stanoviť presnú frekvenciu odvozu kuchynského odpadu a počty zberných nádob, kde sa najčastejšie využíva odvoz odpadu 1x týždenne. Treba brať do úvahy, že biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad podlieha rozkladu, kde v letných mesiacoch môže v zbernej nádobe kysnúť a vytvárať nepríjemný zápach a úrad verejného zdravotníctva nemusí danú frekvenciu akceptovať.

4. Odber kuchynského odpadu a jeho potvrdenie

Každý odber kuchynského odpadu by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý by mal obsahovať katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania s odpadom, identifikačné údaje spoločnosti, ktorá daný odpad prevzala, ŠPZ automobilu, dátum prevzatia a podpis. Zberný doklad slúži ako podklad reálneho odovzdania BRKO odpadu a taktiež ako podklad pri vyplňovaní evidenčných listov a ročného ohlásenia o vzniku a nakladaní s daným odpadom.

5. Príslušné povolenia, rozhodnutia v rámci nakladania s kuchynským odpadom

Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb je potrebné si overiť, či daná firma má príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou.

6. Zhodnotenie, likvidácia odpadu

Firma by sa mala preukázať, akým spôsobom kuchynský odpad likviduje alebo zhodnocuje. Taktiež je potrebné preukázať sa príslušným kódom v rámci manipulácie s kuchynským odpadom. V prípade, keď firma funguje ako prostredník len v rámci zberu a skladovania, musí preukázať, kde biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad končí a kto je jeho koncový spracovateľ.

7. Evidencia odpadu, evidenčné listy, ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

Pôvodca kuchynského odpadu je zo zákona povinný viesť si evidenciu odpadu na evidenčných listoch a zároveň je povinná odovzdať ročné ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom do konca februára, a to za predchádzajúce ročné obdobie okresnému úradu životného prostredia.